دمینی دیوه پشتو سریال

44:25
Share by Abdullah.momand

Share by Abdullah.momand

دمینی دیوه
10 Dec 2016 · 15K views
40:48
د مینی ډیوه سریال 450 برخه لایک شیر کمنت

د مینی ډیوه سریال 450 برخه لایک شیر کمنت

Gule Gulzar
16 Sep 2016 · 2.9K views
46:59
دمینی ڈیوہ سریال 122

دمینی ڈیوہ سریال 122

شير شینواری
22 Dec 2021
38:50
دمینی کیسه سریال 16 برخه پیج لایک اوشیر کړی منننه

دمینی کیسه سریال 16 برخه پیج لایک اوشیر کړی منننه

Pashto drama
1 Apr 2021 · 695 views
59:56
دمینی دیوه مکمله ڈرا مه403 برخه ده هیله ده چی خوشه موشی لایک مه هیره وی

دمینی دیوه مکمله ڈرا مه403 برخه ده هیله ده چی خوشه موشی لایک مه هیره وی

ددری مورچل
20 Jul 2016 · 1.4K views