ဂ်န္ပန္ေအာကား

Search Results

5:48
အရိုးကြဲေအာင္ရိုက္မွ အသဲစြဲေအာင္ခ်စ္တာ အဲသလို https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=112628079595554&id=100025450867331

အရိုးကြဲေအာင္ရိုက္မွ အသဲစြဲေအာင္ခ်စ္တာ အဲသလို https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=112628079595554&id=100025450867331

Ashin Vi Larsa
15 May 2018 · 22K views
1:02:42
Đưa tiễn Thái Vi Lan đến nơi an nghỉ cuối cùng

Đưa tiễn Thái Vi Lan đến nơi an nghỉ cuối cùng

Khánh Đặng
18K views · Was live
1:34
Utilizing more muscles simultaneously when exercising helps burn more calories. Make the most of your time by getting a great total body kettle bell #WorkoutWednesday from Vi. And don’t forget to bring your new moves to your local challenge group! Find yours at: http://challengegroups.vi.com/challenge-groups

Utilizing more muscles simultaneously when exercising helps burn more calories. Make the most of your time by getting a great total body kettle bell #WorkoutWednesday from Vi. And don’t forget to bring your new moves to your local challenge group! Find yours at: http://challengegroups.vi.com/challenge-groups

Vi
24 Jun 2015 · 1.2K views
4:11

Thái Tường Vi
1.8K views · Was live
41:38
FB LIVE Challenge Party

Vi Family Challenge LIVE Facebook Party! YOU can transform your LIFE, HEALTH, and PROSPERITY with the CHALLENGE

Vi
8.9K views · Was live