ထိုင္းလိုကား

Search Results

2:39
ဂုဏ္ယူစရာ..သတင္းတစ္ပုဒ္ပါ..အမ်ိဳးရို႔..အဂၤလိပ္လိုကား..ထိုင္းလိုကား..ဘာသာျပန္ၿပီးေက..ေျပာျပထားပါေရ..နားေထာင္ၾကည့္ကပ္ပါနန္႔..အမ်ိဳးရို႔

ဂုဏ္ယူစရာ..သတင္းတစ္ပုဒ္ပါ..အမ်ိဳးရို႔..အဂၤလိပ္လိုကား..ထိုင္းလိုကား..ဘာသာျပန္ၿပီးေက..ေျပာျပထားပါေရ..နားေထာင္ၾကည့္ကပ္ပါနန္႔..အမ်ိဳးရို႔

ေျမာက္ဦးသူ/သားမ်ားဆံုဆည္းရာ ကမၻာ
10 Sep 2018 · 88K views