မိုး​ေဟကို​လိုးကား

Search Results

7:02
Rumahsakit

Rumahsakit

Ovita Wattimena
890 views · Was live
4:59
နားေထာင္ၾကည့္ပါ. . . . ျမန္မာ့ သဘာဝကို မိုးေဟကို က အႏုစိပ္ ေဖာ္ၫႊန္းသြားတာ Feeling : ကြၽန္မခ်စ္ေသာ (Chan Chan)

နားေထာင္ၾကည့္ပါ. . . . ျမန္မာ့ သဘာဝကို မိုးေဟကို က အႏုစိပ္ ေဖာ္ၫႊန္းသြားတာ Feeling : ကြၽန္မခ်စ္ေသာ (Chan Chan)

Iris
6 Sep 2016 · 985 views
5:10
ႀကိဳတင္အကတိုက္မႈမရိွပဲ #မူဆယ္ေရႊရိုး #ေရႊဘိုေဒၚမိုးတို႔ အၿပိဳင္ၾကဲ...

ႀကိဳတင္အကတိုက္မႈမရိွပဲ #မူဆယ္ေရႊရိုး #ေရႊဘိုေဒၚမိုးတို႔ အၿပိဳင္ၾကဲ...

Ashin Vilartha
24 Apr 2018 · 362 views
2:58
Photoshop Retouching & Color Effects

Photoshop Retouching & Color Effects

Ramazan Çelikkanat
31 Jan 2018 · 589 views
3:19
Kim has polycystic ovary syndrome, just like 1 in 5 women in the UK

'I wax my face every 2 weeks & haven't been able to get pregnant, but I won't let polycystic ovary syndrome define me' #PCOS

BBC Stories
15 Jun 2018 · 3.3M views