ေအာလိုးကား

Search Results

4:10
“ Lifestyle Fashion(Fashion Advice)” (ရုပ္သံအစီအစဥ္) -ျမန္မာ မိန္းကေလးမ်ားရဲ ့အလွကို ေဖာ္ၾကဴးထားတဲ့ Lifestyle fashion ျဖစ္ပါတယ္ -ျမန္မာ ဆိုတဲ့ ခမ္းနားမွုုကို ေပၚလြင္ေစဖို ့အတြက္ ျမန္မာ့ပံုရိပ္မ်ားနဲ့ အတူရိုက္ကူးထားပါတယ္။

“ Lifestyle Fashion(Fashion Advice)” (ရုပ္သံအစီအစဥ္) -ျမန္မာ မိန္းကေလးမ်ားရဲ ့အလွကို ေဖာ္ၾကဴးထားတဲ့ Lifestyle fashion ျဖစ္ပါတယ္ -ျမန္မာ ဆိုတဲ့ ခမ္းနားမွုုကို ေပၚလြင္ေစဖို ့အတြက္ ျမန္မာ့ပံုရိပ္မ်ားနဲ့ အတူရိုက္ကူးထားပါတယ္။

Eleven Broadcasting
20 Jul 2017 · 45K views