Khoa Nông nghiệp - Sinh học Ứng dụng - CTEC

Campus Building

Nơi kiến thức và sự sáng tạo được tôn trọng hàng đầu.


1. Ngành đào tạo:
- Hệ Cao đẳng:
1. Quản lý Đất đai.
2. Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
3. Bảo vệ thực vật.
4. Chăn nuôi - Thú y.

- Hệ Trung cấp:
1. Quản lý đất đai.
2. Quản lý tài nguyên môi trường.
3. Chăn nuôi - Thú y.
4. Bảo vệ thực vật

2. Chức năng nhiệm vụ:
- Tổ chức biên soạn, quản lý nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo toàn khóa các ngành học do khoa phụ trách trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và đào tạo và các bộ chuyên ngành.
- Phân công giảng viên phụ trách giảng dạy các các môn học cho từng học kỳ và năm học. Quản lý kiến thức chuyên môn các môn học, học phần do giảng viên của khoa phụ trách.
- Quản lý, theo dõi giảng dạy của giảng viên thuộc khoa.
- Tổ chức dự giờ, dự lớp giảng viên đề rút kinh nghiệm, cải tiến phương pháp giảng dạy; bồi dưỡng nhận xét đánh giá giảng viên.
- Xây dựng, thực hiện và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.
- Quản lý tình hình tư tưởng, đạo đức và kết quả học tập sinh viên, học sinh
- Tổ chức thực tập, thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất theo ngành nghề đào tạo.
- Quản lý, theo dõi và tổng kết kết quả học tập của học sinh, sinh viên thuộc khoa.

Ngoài ra, Trang Khoa Nông nghiệp - Sinh học Ứng dụng còn là:
- Nơi để giao lưu, học hỏi và chia sẻ kiến thức cho tất cả các sinh viên yêu những ngành học thuộc Khoa Nông nghiệp - Sinh học Ứng dụng.
- Giúp các sinh viên có cơ hội tiếp cận những thông báo quan trọng một cách chính xác và nhanh chóng nhất.
- Cung cấp cho các sinh viên những thông tin và kỹ thuật mới nhất liên quan đến ngành học.
- Trang bị những kiến thức và kỹ năng tốt nhất cho sinh viên trước khi ra trường.
- Đặc biệt là đề cao sự sáng tạo và đam mê học hỏi.