ការិយាល័យបំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរនៅកូរ៉េ Khmer 서비스

Local Business

52:13
👉ជំរាបសួរ​បងប្អូន​ មានចម្ងល់អ្វីទេចា៎? ✅ឆែកតម្លៃសំបុត្រយន្តហោះ✈ ✅រៀបចំឯកសារដកលុយអ្នកខុសច្បាប់ត្រូវច្បាប់ ✅សេវាកម្មផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ✅ភ្ចាប់កម្មវិធីផ្ទេរប្រាក់ទៅខ្មែរតាមទូរសព្ទដៃ ✅ទទួលផ្ញើរប្រៃសណីយ៍ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ✅លក់ឱសថជំនួយសុខភាពផលិផលកូរ៉េ100% ✅លក់ផលិតផលបុរសនារី អាចទំនាក់ទំនង​ តាមកាផ្ញេីរសារ​ ខល​ទំនាក់ទំនង​ រឺអញ្ជេីញមកទីតាំងផ្ទាល់​ ដែលមាន​ អាសយ័ដ្ធាន​ នឹងណែនាំផ្លូវនៅក្នុងផែនទីខាងក្រោម រឺ​ ទំនាក់ទំនង​ លេខទូរសព្ទ័​ 3ខ្សែរ​ខាងក្រោម👇 ☎️​លេខការិយាល័យ​ 010 2897 4113 ️​☎️ អ្នកគ្រូ​ គីម​ ហានឹល​ 010 5661 4114 ☎️អ្នកគ្រូ​ គីម​ ស៊ូជីន​ 010 8602 7467 🙏សូមអរគុណ​ សំរាប់គាំទ្រ​ សេវាកម្មរបស់​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរ​យេីងខ្ញុំ។
8 hours ago
32:19
👉ជំរាបសួរ​បងប្អូន​ មានចម្ងល់អ្វីទេចា៎? ✅ឆែកតម្លៃសំបុត្រយន្តហោះ✈ ✅រៀបចំឯកសារដកលុយអ្នកខុសច្បាប់ត្រូវច្បាប់ ✅សេវាកម្មផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ✅ភ្ចាប់កម្មវិធីផ្ទេរប្រាក់ទៅខ្មែរតាមទូរសព្ទដៃ ✅ទទួលផ្ញើរប្រៃសណីយ៍ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ✅លក់ឱសថជំនួយសុខភាពផលិផលកូរ៉េ100% ✅លក់ផលិតផលបុរសនារី អាចទំនាក់ទំនង​ តាមកាផ្ញេីរសារ​ ខល​ទំនាក់ទំនង​ រឺអញ្ជេីញមកទីតាំងផ្ទាល់​ ដែលមាន​ អាសយ័ដ្ធាន​ នឹងណែនាំផ្លូវនៅក្នុងផែនទីខាងក្រោម រឺ​ ទំនាក់ទំនង​ លេខទូរសព្ទ័​ 3ខ្សែរ​ខាងក្រោម👇 ☎️​លេខការិយាល័យ​ 010 2897 4113 ️​☎️ អ្នកគ្រូ​ គីម​ ហានឹល​ 010 5661 4114 ☎️អ្នកគ្រូ​ គីម​ ស៊ូជីន​ 010 8602 7467 🙏សូមអរគុណ​ សំរាប់គាំទ្រ​ សេវាកម្មរបស់​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរ​យេីងខ្ញុំ។
1 day ago
22:34
👉ជំរាបសួរ​បងប្អូន​ មានចម្ងល់អ្វីទេចា៎? ✅ឆែកតម្លៃសំបុត្រយន្តហោះ✈ ✅រៀបចំឯកសារដកលុយអ្នកខុសច្បាប់ត្រូវច្បាប់ ✅សេវាកម្មផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ✅ភ្ចាប់កម្មវិធីផ្ទេរប្រាក់ទៅខ្មែរតាមទូរសព្ទដៃ ✅ទទួលផ្ញើរប្រៃសណីយ៍ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ✅លក់ឱសថជំនួយសុខភាពផលិផលកូរ៉េ100% ✅លក់ផលិតផលបុរសនារី អាចទំនាក់ទំនង​ តាមកាផ្ញេីរសារ​ ខល​ទំនាក់ទំនង​ រឺអញ្ជេីញមកទីតាំងផ្ទាល់​ ដែលមាន​ អាសយ័ដ្ធាន​ នឹងណែនាំផ្លូវនៅក្នុងផែនទីខាងក្រោម រឺ​ ទំនាក់ទំនង​ លេខទូរសព្ទ័​ 3ខ្សែរ​ខាងក្រោម👇 ☎️​លេខការិយាល័យ​ 010 2897 4113 ️​☎️ អ្នកគ្រូ​ គីម​ ហានឹល​ 010 5661 4114 ☎️អ្នកគ្រូ​ គីម​ ស៊ូជីន​ 010 8602 7467 🙏សូមអរគុណ​ សំរាប់គាំទ្រ​ សេវាកម្មរបស់​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរ​យេីងខ្ញុំ។
4 days ago
50:28
👉ជំរាបសួរ​បងប្អូន​ មានចម្ងល់អ្វីទេចា៎? ✅ឆែកតម្លៃសំបុត្រយន្តហោះ✈ ✅រៀបចំឯកសារដកលុយអ្នកខុសច្បាប់ត្រូវច្បាប់ ✅សេវាកម្មផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ✅ភ្ចាប់កម្មវិធីផ្ទេរប្រាក់ទៅខ្មែរតាមទូរសព្ទដៃ ✅ទទួលផ្ញើរប្រៃសណីយ៍ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ✅លក់ឱសថជំនួយសុខភាពផលិផលកូរ៉េ100% ✅លក់ផលិតផលបុរសនារី អាចទំនាក់ទំនង​ តាមកាផ្ញេីរសារ​ ខល​ទំនាក់ទំនង​ រឺអញ្ជេីញមកទីតាំងផ្ទាល់​ ដែលមាន​ អាសយ័ដ្ធាន​ នឹងណែនាំផ្លូវនៅក្នុងផែនទីខាងក្រោម រឺ​ ទំនាក់ទំនង​ លេខទូរសព្ទ័​ 3ខ្សែរ​ខាងក្រោម👇 ☎️​លេខការិយាល័យ​ 010 2897 4113 ️​☎️ អ្នកគ្រូ​ គីម​ ហានឹល​ 010 5661 4114 ☎️អ្នកគ្រូ​ គីម​ ស៊ូជីន​ 010 8602 7467 🙏សូមអរគុណ​ សំរាប់គាំទ្រ​ សេវាកម្មរបស់​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរ​យេីងខ្ញុំ។
8 days ago
54:47
សួស្តីសំណព្វចិត្ត​ 😊 👉 មានចម្ងល់អ្វីទេចា៎? ✅ឆែកតម្លៃសំបុត្រយន្តហោះ✈ ✅រៀបចំឯកសារដកលុយអ្នកខុសច្បាប់ត្រូវច្បាប់ ✅សេវាកម្មផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ✅ភ្ចាប់កម្មវិអធីវេលុយតាមទូរសព្ទដៃ ✅ទទួលផ្ញើរប្រៃសណីយក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ✅លក់ឱសថជំនួយសុខភាព ✅លក់គ្រឿងសំអាងបុរសនារី អាចទំនាក់ទំនង​ តាមកាផ្ញេីរសារ​ ខល​ទំនាក់ទំនង​ រឺអញ្ជេីញមកទីតាំងផ្ទាល់​ ដែលមាន​ អាសយ័ដ្ធាន​ នឹងណែនាំផ្លូវនៅក្នុងផែនទីខាងក្រោម រឺ​ ទំនាក់ទំនង​ លេខទូរសព្ទ័​ 3ខ្សែរ​ខាងក្រោម👇 ☎️​លេខការិយាល័យ​ 010 2897 4113 ️​☎️ អ្នកគ្រូ​ គីម​ ហានឹល​ 010 5661 4114 ☎️អ្នកគ្រូ​ គីម​ ស៊ូជីន​ 010 8602 7467 🙏សូមអរគុណ​ សំរាប់គាំទ្រ​ សេវាកម្មរបស់​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរ​យេីងខ្ញុំ។
11 days ago
54:48
👉សួស្តី មានចម្ងល់អ្វីទេចា៎? ✅ឆែកតម្លៃសំបុត្រយន្តហោះ✈ ✅រៀបចំឯកសារដកលុយអ្នកខុសច្បាប់ត្រូវច្បាប់ ✅សេវាកម្មផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ✅ភ្ចាប់កម្មវិអធីវេលុយតាមទូរសព្ទដៃ ✅ទទួលផ្ញើរប្រៃសណីយក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ✅លក់ឱសថជំនួយសុខភាព ✅លក់គ្រឿងសំអាងបុរសនារី អាចទំនាក់ទំនង​ តាមកាផ្ញេីរសារ​ ខល​ទំនាក់ទំនង​ រឺអញ្ជេីញមកទីតាំងផ្ទាល់​ ដែលមាន​ អាសយ័ដ្ធាន​ នឹងណែនាំផ្លូវនៅក្នុងផែនទីខាងក្រោម រឺ​ ទំនាក់ទំនង​ លេខទូរសព្ទ័​ 3ខ្សែរ​ខាងក្រោម👇 ☎️​លេខការិយាល័យ​ 010 2897 4113 ️​☎️ អ្នកគ្រូ​ គីម​ ហានឹល​ 010 5661 4114 ☎️អ្នកគ្រូ​ គីម​ ស៊ូជីន​ 010 8602 7467 🙏សូមអរគុណ​ សំរាប់គាំទ្រ​ សេវាកម្មរបស់​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរ​យេីងខ្ញុំ។
13 days ago
18:56
💥✈ឆែកសំបុត្រយន្តហោះ 💥សម្រាប់អតិថិជនចង់ជាវលក់បន្តសូមឆាតចូលផេក ឱកាសពិសេស​ ក្នុងឱកាសលំហែររដូវក្តៅនេះ​ មានបញ្ចុះតំលៃពិសេស​ ថែមជូនខប់ៗណាបងប្អូន​ ់ 💥មកជាវដល់ហាងបញ្ចុះជូន១០% 👉ឱសថជំនួយសុខភាពមានគ្រប់មុខ(ផលិតផលកូរឡេសុទ្ធ100%) 👉ផលិតផលលាបមុខបុរសនារី (ផលិតផលកូរឡេសុទ្ធ100%) លោកអ្នក​ អាចទំនាក់ទំនង​ តាមការឆាតចូលផេក​ និអាចខលមកកាន់លេខ​ ខាងក្រោម​ ការិយាលយ័​ ☎️010-2897-4113 អ្នកគ្រូ​ ហានឹល​ ☎️010-5661-4114 អ្នកគ្រូ​ ស៊ូជីន​ ☎️010-8602-7467 រឺអាចអញ្ជេីញមក​ ជាវផ្ទាល់​ នៅការិយាលយ័បំរើវេវាកម្មកូនខ្មែរ​ ដែលមានទីតាំងនៅ​ អឺយចងប៊ូយ៉ក​ ផ្សារក្រោយដី​ ចុះពីលេីគ្គាយ៉កមក​ តាមជណ្តេីរច្រកលេខ3​ ហេីយចុះជណ្តេីរមកក្រោមបន្ត​ តាមច្រកលេខ3-3 បេីកទ្វាកញ្ចក់មកក្រោម​ នៅខាងឆ្វេងដៃ​ និងឃេីញ​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែ​រ​ ។
20 days ago
37:17
ថ្ងៃនេះសូមណែនាំពីឱសថជំនួយសុខភាពគ្រប់មុខវិញម្តង 👉ថ្នាំជំនួយបញ្ហាក្រពះពោះវៀន​60000wញ៉ាំបាន២ខែ 👉ថ្នាំជំនួយឆ្អឹង​ សំយោគសាច់ដុំ35000wញ៉ាំបាន1ខែ10ថ្ងៃ 👉ថ្នាំជំនួយភ្នែក​ 35000w​ញ៉ាំបាន2ខែ 👉ថ្នាំជំនួយស្បែកសរស្អាតផ្តល់សំណេីម60000w​ញ៉ាំបាន3ខែ 👉យិនសិនខាប់2ដប500g=50000wញ៉ាំបានប្រហែល1ខែ10ថ្ងៃ 👉យិនសិនទឹកខាប់1000g=70000wញ៉ាំបាន2ខែជាង 👉មេីមយិនសិនស្ងួតមេីមធំសំងួតហេីយ​ 600g=230000w​ តាមការប្រេី 👉យិនសិនកញ្ចប់ញ៉ាំ1ខែ=50000w​ 2ខែ=80000w 👉ថ្នាំជំនួយបញ្ហាដំរង់នោម60000wប្រហែល2ខែ 👉ទឹកឃ្មុំសុទ្ធ1L=32000w 👉កៅអៀកយិនសិន1កញ្ចប់មាន២០សន្លឹក=5000w 10កញ្ចប់45000w 👉ថ្នាំរិតចុករួយ​ 1ដប=5000w 10=45000w 👉តែខ្ញី​ មួយថង់មាន50ញ្ចប់= 15000w 👉អាហារបំប៉ន​គ្រាប់ធុញ្ញជាតិមួយថង់មាន50ញ្ចប់= 15000w 👉តែក្លិនផ្កានិងផ្លែឈេីធម្មជាតិ​1=45000w បង្ហេីយស្តុក​ 6កំប៉ុង=120000w ទីតាំង​ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរ​ នៅអឺយចងប៊ូ​យ៉ក លោកអ្នក​ អាចទំនាក់ទំនង​ តាមការឆាតចូលផេក​ និអាចខលមកកាន់លេខ​ ខាងក្រោម​ ការិយាលយ័​ ☎️010-2897-4113 អ្នកគ្រូ​ ហានឹល​ ☎️010-5661-4114 អ្នកគ្រូ​ ស៊ូជីន​ ☎️010-8602-7467 រឺអាចអញ្ជេីញមក​ ជាវផ្ទាល់​ នៅការិយាលយ័បំរើវេវាកម្មកូនខ្មែរ​ ដែលមានទីតាំងនៅ​ អឺយចងប៊ូយ៉ក​ ផ្សារក្រោយដី​ ចុះពីលេីគ្គាយ៉កមក​ តាមជណ្តេីរច្រកលេខ3​ ហេីយចុះជណ្តេីរមកក្រោមបន្ត​ តាមច្រកលេខ3-3 បេីកទ្វាកញ្ចក់មកក្រោម​ នៅខាងឆ្វេងដៃ​ និងឃេីញ​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែ​រ​ ។
27 days ago
24:45
🙏សូមស្វាគមន៍ពី​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែ​🙏 ​ 👉✈សេវាកម្មសំបុត្រយន្តហោះ​ទិញភ្លាមបានភ្លាម✈ 👉សេវាកម្មរៀបឯកសារដកប្រាក់សាមដុង៥០ម៉ឺន​ និងប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំដែលមាននៅសាមសុងហ្វាជេ 👉សេវាម្មជូនទៅព្រលានយន្តហោះ​ ជួយរៀបឯកសារ​ កប្រែផ្សេងៗ​ និងគាំពាររាល់បញ្ហាដែលមាននៅព្រលានយន្តហោះ លោកអ្នក​ អាចទំនាក់ទំនង​ តាមការឆាតចូលផេក​ និអាចខលមកកាន់លេខ​ ខាងក្រោម​ ការិយាលយ័​ ☎️010-2897-4113 អ្នកគ្រូ​ ហានឹល​ ☎️010-5661-4114 អ្នកគ្រូ​ ស៊ូជីន​ ☎️010-8602-7467 រឺអាចអញ្ជេីញមក​ ជាវផ្ទាល់​ នៅការិយាលយ័បំរើវេវាកម្មកូនខ្មែរ​។ ដែលមានទីតាំងនៅ​ អឺយចងប៊ូយ៉ក​ ផ្សារក្រោយដី​ ចុះពីលេីគ្គាយ៉កមក​ តាមជណ្តេីរច្រកលេខ3​ ហេីយចុះជណ្តេីរមកក្រោមបន្ត​ តាមច្រកលេខ3-3 បេីកទ្វាកញ្ចក់មកក្រោម​ នៅខាងឆ្វេងដៃ​ និងឃេីញ​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែ​រ​ ។
1 month ago
48:08
និយាយពីល្បិចជនបោកប្រាស់​ តាមរយៈវេរលុយឯកជន​ នាពេលថ្មីៗនេះ ជួបជាមួយ​ នាងខ្ញុំ​ គីម​ ហានឹល​ អ្នកគ្រប់គ្រង​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរ​ នៅកូរ៉េ។ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែ​យេីងខ្ញុំ​ មានបំរេីសេវាកម្ម​ដូចជា👇 ​ 👉✈សេវាកម្មសំបុត្រយន្តហោះ​ទិញភ្លាមបានភ្លាម✈ 👉សេវាកម្មរៀបឯកសារដកប្រាក់សាមដុង៥០ម៉ឺន​ និងប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំដែលមាននៅសាមសុងហ្វាជេ 👉សេវាម្មជូនទៅព្រលានយន្តហោះ​ ជួយរៀបឯកសារ​ កប្រែផ្សេងៗ​ និងគាំពាររាល់បញ្ហាដែលមាននៅព្រលានយន្តហោះ លោកអ្នក​ អាចទំនាក់ទំនង​ តាមការឆាតចូលផេក​ និអាចខលមកកាន់លេខ​ ខាងក្រោម​ ការិយាលយ័​ ☎️010-2897-4113 អ្នកគ្រូ​ ហានឹល​ ☎️010-5661-4114 អ្នកគ្រូ​ ស៊ូជីន​ ☎️010-8602-7467 រឺអាចអញ្ជេីញមក​ ជាវផ្ទាល់​ នៅការិយាលយ័បំរើវេវាកម្មកូនខ្មែរ​។ ដែលមានទីតាំងនៅ​ អឺយចងប៊ូយ៉ក​ ផ្សារក្រោយដី​ ចុះពីលេីគ្គាយ៉កមក​ តាមជណ្តេីរច្រកលេខ3​ ហេីយចុះជណ្តេីរមកក្រោមបន្ត​ តាមច្រកលេខ3-3 បេីកទ្វាកញ្ចក់មកក្រោម​ នៅខាងឆ្វេងដៃ​ និងឃេីញ​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែ​រ​ ។
1 month ago
1:05:52
1-បកស្រាយលំអិតអំពី​ ធានារ៉ាប់រងសុខភាព​ ដែលតំរូវអោយបង់ជាកាតព្វកិច្ច សំរាប់បងប្អូនជនបរទេសដែលស្នាក់អាស្រយ័​ និងរស់នៅបានចាប់ពី6ខែឡេីងទៅ 2-បកស្រាយអំពីប្រាក់ខែឆ្នាំ2020 3-បកស្រាយអំពីកាបន្តសុពលភាព​ ១ឆ្នាំ១០ខែ សូមចូលរួមចែករំលែកបន្តដេីម្បីស្វែងយល់អំពីច្បាប់ថ្មី​ ដូចខាងក្រោម👇 ជួបជាមួយ​ នាងខ្ញុំ​ គីម​ ហានឹល​ អ្នកគ្រប់គ្រង​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរ​ ការិយាលយ័ឯកជន​ ទីក្រុងអឺយងប៊ូ​ ទីតាំងការិយាលយ័​ នៅអឺយចងប៊ូយ៉កផ្សារក្រោមដី។ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែ​យេីងខ្ញុំ​ មានបំរេីសេវាកម្ម​ដូចជា👇 ​ 👉✈សេវាកម្មសំបុត្រយន្តហោះ​ទិញភ្លាមបានភ្លាម✈ 👉សេវាកម្មរៀបឯកសារដកប្រាក់សាមដុង៥០ម៉ឺន​ និងប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំដែលមាននៅសាមសុងហ្វាជេ 👉សេវាម្មជូនទៅព្រលានយន្តហោះ​ ជួយរៀបឯកសារ​ កប្រែផ្សេងៗ​ និងគាំពាររាល់បញ្ហាដែលមាននៅព្រលានយន្តហោះ លោកអ្នក​ អាចទំនាក់ទំនង​ តាមការឆាតចូលផេក​ និអាចខលមកកាន់លេខ​ ខាងក្រោម​ ការិយាលយ័​ ☎️010-2897-4113 អ្នកគ្រូ​ ហានឹល​ ☎️010-5661-4114 អ្នកគ្រូ​ ស៊ូជីន​ ☎️010-8602-7467 រឺអាចអញ្ជេីញមក​ ជាវផ្ទាល់​ នៅការិយាលយ័បំរើវេវាកម្មកូនខ្មែរ​។
1 month ago