กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

Government Organization

เป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาพสู่ ทอ.ห่างไกลโรค (เพื่อเป็นกองทัพที่ดีที่สุดในภูมิภาค)


วัฒนธรรมองค์กร

“ขยัน กตัญญู รู้รักสามัคคี
มีความพอเพียง
ร้อยเรียงร่วมใจ อยู่ในศีลธรรม”