คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Government Organization


คณะวนศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีปณิธานที่มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถในศาสตร์ด้านการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ทั้งกอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นผู้ชี้นำทิศทางวิชาการป่าไม้แก่สังคม