ႏွလံုးလွပိုင္ရွင္မ်ား

Non-Governmental Organization (NGO)