ក្រុមការងារសមណសិស្សដើម្បីសង្គម-Team Work Of Buddhist Monk For Society

Community

សូមជួយចុច Like ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងព័ត៌មាននិងការកម្សាន្តប្លែកៗ ។
Please help Like to get more Knowledge news and entertainment.


នេះគឺជាផេក (Page) កម្មវិធីខ្មែរជួយខ្មែរដើម្បីសង្គ្រោះដល់ជនក្រីក្រកម្ពុជា ដែលក្រុមការរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាព បង្កើតឡើងដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់ជនក្រីក្រទូរគតទូទៅនៅកម្ពុជា ។