Red Thai

Community

ร่วมพลคนเสื้อแดง เสรีชน คนรักประชาธิปไตย ต่อต้านเผ็ดจการทุกรูปแแบบ


รวมพลคนเสื้อแดง เสรีชน คนรักประชาธิปไตย
.
เราสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและต่อต้านกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาตรา112ของประเทศไทยและไม่ยอมรับอำนาจของพระมหากษัตริย์ไทยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง...
........................
People who love democracy Red Shirts freedmen.
.
We support democracy and against Article 112 of Thailand's lese majeste law and does not recognize the authority of the King of Thailand to become involved in politics.