სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი / Cys Centre

Organization

ცენტრის მიზანია ქალაქში მოქმედი სახელოვნებო, სპორტული და ახალგაზრდული დაწესებულებების კოორდ


რუსთავის ახალგაზრდობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრის“ ძირითადი მიზანია რუსთაველი ახალგაზრდობის ინტელექტუალური და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენისა და სრულყოფისათვის შესაბამისი პირობების შექმნაა. ცენტრის ეგიდით იგეგმება როგორც საგანმანათლებლო ასევე კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა. ბავშვთა და ახალგაზრდულ კავშირებს შორის ურთიერთობის დამყარებისა და გაღრმავების მიზნით ჩატარდება ტრენინგ-სემინარები, კონფერენციები, ფესტივალები, გამოფენები, სხვადასხვა სახის შემეცნებით-საგანმანათლებლო ღონისძიებები.გარდა „ახალგაზრდობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრის“ მიერ დაგეგმილი აქტოვობებისა, რუსთაველ ახალგაზრდებს საშუალება ექნებათ წარმოადგინონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები ახალგაზრდობისათვის საინტერესო ნებისმიერ აქტუალურ საკითხზე, ცენტრი შესაძლებლობების ფარგლებში მატერიალური და ადამიანური რესურსით მხარს დაუჭერს განსაკუთრებულად საინტერესო იდეების განხორციელებას.

The main aim of Rustavi Youth Centre is to expose and improve Rustavi youth intelectual and physical potential.
Center is planing educational and cultural activities. there will be held some trainings, conferences, festivals, exhibitions and different kind of educational events.
Besides that, youth will have opportunity to present their ideas and initiatives, which will be supported by the centers material and human resources in the frames of possibility.