Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos

Religious Organization

Ang Kidlat ng Silanganan, ang Makapangyarihang Diyos ay ang pangalawang pagdating ng Panginoon Jesus. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos!


Nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong nilikha mismo ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Nagsabi ng milyung-milyong salita ang Makapangyarihang Diyos sa tuwing ginagawa Niya ang Kanyang gawain sa mga huling araw; ang mga salitang ito ay nakapaloob sa isang libro, Ang Salita ay Nagkatawang-tao. Ang lahat ng mga salita ng Diyos ay katotohanan; ang lahat ng mga ito ay pagpapahayag ng Espiritu ng Diyos, nanggagaling mula sa pagpapahayag ng pagka-Diyos ni Cristo, at puno ng awtoridad at kapangyarihan ng Diyos. Hindi makakamit o maarok ng mga tao ang mga ito. Hindi lamang isinisiwalat ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos ang lahat ng misteryo sa plano ng pamamahala ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan, kundi inilalantad din ng mga ito ang likas na satanismo ng tiwaling sangkatauhan. Kaya, nagkakaroon ng kamalayan ang mga tao sa kanilang sariling tiwaling diwa at ang ugat ng kanilang pagiging tiwali, at nalalaman ang likas na disposisyon ng Diyos at kung ano at anong mayroon ang Diyos. Inaalis sa huli ang kanilang tiwaling mala-satanas na disposisyon at hinahayaan silang isabuhay ang wangis ng tunay na tao nang makamtan ang kaligtasan at maging perpekto. Ang misyon ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay ang ikalat ang Kanyang mga salita, maging saksi sa Kanyang pagpapakita sa lahat ng mga bansa sa mundo. Kakalat ang mga salita ng Diyos sa bawat sulok ng daigdig. Kordero ng Diyos pakinggan ang Kanyang tinig. Nakikilala ng mga matatalinong birhen ang Kanyang tinig. Hangga't nakikinig tayo nang mabuti sa mga salita ng Diyos, malalaman natin ang katotohanan sa mga ito; makikita natin ang disposisyon ng Diyos sa Kanyang mga salita. Nakikita natin ang lahat ng mayroon Siya, at nauunawaan ang kalooban ng Diyos. Samakatuwid, maaari nating tanggapin ang gawain ng Diyos at bumalik sa Kanyang trono. Tinatanggap natin ang lahat ng naghahanap ng katotohanan na tunay na ninanasa ang pagpapakita ng Diyos upang makipag-ugnay sa atin.
YouTube:http://www.youtube.com/c/AngIglesiangMakapangyarihangDiyos
Blogger: http://angiglesiangmakapangyarihangdiyos.blogspot.hk/
Facebook: https://www.facebook.com/kingdomsalva...
Twitter: https://twitter.com/CAGchurchtl
Instagram: https://www.instagram.com/thechurchof...
Wordpress: https://angiglesiangmakapangyarihangdiyos.wordpress.com/
Correo: [email protected]