Nhật ký yêu nước

News & Media Website

NKYN là diễn đàn thảo luận dựa trên tinh thần tự do ngôn luận và tôn trọng sự khác biệt và với Châm ngôn "Thấy Sai, Biết Sai, Nhận Sai, Để Sửa Sai"


Chúng tôi là một diễn đàn hoạt động trên nguyên tắc tôn trọng tự do ngôn luận, tôn trọng sự khác biệt nhằm thúc đấy tiến trình hòa giải, hòa hợp dân tộc; dân chủ hóa vì một Việt Nam giàu mạnh, độc lập, tự cường.

https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/posts/787213101305439