သမီးေလးဖတ္ဖို႔ Knowledge

Education Website

အတန္မတိုင္ခင္
ဇိမ္ခံရင္
အခ်ိန္တန္ရင္
အႏွိမ္ခံရလိမ့္မယ္...


အတန္မတိုင္ခင္
ဇိမ္ခံရင္
အခ်ိန္တန္ရင္
အႏွိမ္ခံရလိမ့္မယ္...