သမီးေလးဖတ္ဖို႔ ဘဝစာေပ

Education Website

သမီးေလးတို႔အတြက္ ဘဝစာေပ


အတန္မတိုင္ခင္
ဇိမ္ခံရင္
အခ်ိန္တန္ရင္
အႏွိမ္ခံရလိမ့္မယ္...