നരേന്ദ്രമോദി ഫാൻസ് പയ്യന്നൂർ

Political Organization

"നമോ മന്ത്രം മുഴങ്ങട്ടെ വികസന ഭാരതം ഉയരട്ടേ"
നമോ നമ: