ស្ដេចល្បែងទិនហ្វីជនបទ

TV Show

តើមិត្ដចូលចិត្ដ លោក ទិនហ្វី ទេ ផេកនេះមានការសរសេរពាក្យបែបកំប្លែង របស់ពួកយើង ។សូមអគុណ!!!!