Mkhulu Wamaqiniso

Tutor/Teacher

inhloso yami enkulu ukukhuthaza abantu bakithi bebala elimnyama, bazigqaje ngesintu sethu bangaqhakambisi okwezinye izinhlanga kakhulu baze bazikhohlwe bon


masizigqaje ngemvelaphi yethu, singakhohlwa ilapho sidabuka khona

5:27
phasika
1 year ago
7:51
shaka zulu
1 year ago