Mardom TV

TV Channel

www.MardomTV.com
Mardom TV is promoting Democracy and Freedom of speech.
WAR is not the answer, Education is.
Tel : 703.957.6150 USA


تلویزیون مردم به حمایت شما نیازمند است .
در تلویزیون مردم باور بر این است که جنگ و کشت و کشتار به جایی نمیرسد و دنیا را بد تر از امروز خواهد کرد . تلاش ما بر این است که قدم به قدم با آموزش و آگاهی به دمکراسی و آزادی بیان برسیم ، اگر شما هم با ما هم عقیده هستید ، لطفا تلویزیون مردم را مالی و معنوی حمایت کنید . منتظر حمایت های شما هستیم
به امید روز هایی بهتر و آینده ای روشنتر
تلویزیون مردم - پارسا سربی

Tel / Text : 202-695-2573 USA
email ; [email protected]