عشـــــق یعنـــــی انتــــــظار

Entertainment Website

هـرچــنـد مــیدانــم کـه هیـچـگـاه نــخـواهـی خـوانـد، امــا مــــــن تــمـام عـــاشـقـانه هـایــم را بـــراي تــــــو ميــنـویـسم


هـرچــنـد مــیدانــم کـه هیـچـگـاه نــخـواهـی خـوانـد، امــا مــــــن تــمـام عـــاشـقـانه هـایــم را بـــراي تــــــو ميــنـویـسم

1:00
SAM AB
3 months ago