عشـــــق یعنـــــی انتــــــظار

Entertainment Website

هـرچــنـد مــیدانــم کـه هیـچـگـاه نــخـواهـی خـوانـد، امــا مــــــن تــمـام عـــاشـقـانه هـایــم را بـــراي تــــــو ميــنـویـسم


هـرچــنـد مــیدانــم کـه هیـچـگـاه نــخـواهـی خـوانـد، امــا مــــــن تــمـام عـــاشـقـانه هـایــم را بـــراي تــــــو ميــنـویـسم

1:00
SAM AB
13 days ago
1:00
SAM AB
4 months ago
1:00
SAM AB
5 months ago