Lchangra ལྕང་ར།

Community

Lchangra stands for an enclosure of willow trees where the village elders convene to discuss issues. we share about the culture of ladakh and baltistan


Lchangra stands for an enclosure of willow trees where the village elders convene to discuss issues. At this forum, we intend to share information on ladakh and Balti culture, language and script and raise awareness about its relation with Tibetan civilization
Description
ལྕང་ར་ བལ་ཏི་ ཡུལ་ ཀྱི་ སྐད་ ནང་ ཡི་གེ་ ནང་ རིག་གཞུང་ ནང་ ཁྲིམས་ ནང་ ལུགས་ ནང་ ཤེས་རིག་ གྱི་ ཡོན་ཏན་ འཕེལ་ བཅུག་པའི་ ཡང་ ཡར་རྒྱས་ ཀྱི་ ལས་འགུལ་ གཅིག་ ཡིན།།
Lchangra Baltiyul yi skad nang yige nang rigzhung (culture) nang khrims (customs) nang lugs (behaviour) nang shesrig (knowledge) yi yontan (education) phel-chuk pai (spread) yang yargyas (development) yi lasgul (movement) chik in

Lchangra is a movement to develop and educate about Ladakhi, Balti and TIbetan language, script, culture, customs, behaviour and knowledge

0:45
Deosai
5 months ago
16:47
balti
7 months ago