ايت الله مارمولكيان اخوند هفت خط

Politician

درست است كه #اندك هستيم
اما #iميهن_پرست و #با_هم هستيم
از هر کجای #ایران_آریایی سر از خاکستر بردارید و #صدای ایران باشید.

0:58
جنگ
8 months ago