تاریخ ایران با لطفعلیخان زند

Public Figure

لطفعلیخان زند نماد رشادت و دلاوری جوان برومند ایرانیست. آخرین شمشیر زن شرق و شهریاری با خلق و خوی بی‌ مانند مردانگی.


https://t.me/ZandLotfalikhan