Brahmin's Tradition & Customs

Community

Brahmin Community Tradition & Customs should be made known through this Page

9:53
Subrahmanya Stotram By Adi Shankaracharaya नीलकण्ठ-वाहनं द्विषद्भुजं किरीटिनं लोलरत्न-कुण्डल-प्रभाभिराम-षण्मुखम् | शूल-शक्ति-दण्ड-कुक्कुटाक्षमालिका-धरं बालमीश्र्वरं कुमारशैल-वासिनं भजे ॥ neelakaNTha-vAhanam dvishadbhujam kireeTinam lolaratna-kuNDala-prabhAbhirAma-shaNmukham | shoola-shakti-danDa-kukkuTAkshamAlika-dharam bAlameeshwaram kumArashaila-vAsinam bhaje || वल्ली-देवयानिका-समुल्लसन्तमीश्र्वरम् मल्लिकादि-दिव्यपुष्प-मालिका-विराजितम् | झल्लरी-निनाद-शङ्ख-वादनप्रियं सदा पल्लवारुणं कुमारशैल-वासिनं भजे || valli-devayAnikA-samullasantameeshwaram mallikAdi-divyapushpa-mAlikA-virAjitam | jhallari-ninAda-shankha-vAdanapriyam sadA pallavAruNam kumArashaila-vAsinam bhaje षडाननं कुंकुम-रक्तवर्णं महामतिं दिव्य-मयूर-वाहनम् रुद्रस्य-सूनं सुर-सैन्य-नाथं गुहं सदा शरणमहं भजे ॥ shaDAnanam kumkuma-raktavarNam mahAmatim divya-mayoora-vAhanam rudrasya-soonam sura-sainya-nAtham guham sadaa sharaNam aham bhaje मयूराधि रूढं महावाक्य गूढं मनोहारी देहं महाचित्त गेहम् | महीदेवदेवं महावेद भावम् महादेव बालं भजे लोकपालम् || mayUrAdhi rUDham mahAvAkya gUDham manohAri deham mahAchitta geham mahI devadevam mahA veda bhAvam mahAdeva bAlam bhaje lokapAlam
8 days ago